• ZELF BEWERKEN

    Spelen met Lettertypes, kleuren en afbeeldingen.

  • 4 UURS-LEVERING

    Binnen 4 uur uw drukwerk afhalen bij 1 van onze 100 printpunten.

  • 24 UURS-LEVERING

    Drukwerk voor 22.00 uur besteld, volgende dag in huis.

  • GOEDE SERVICE Bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur. Telefonisch of per mail.

LEVERINGSVOORWAARDEN ROUWDRUKWERKONLINE 

 

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan dat een koper, een klant, opdrachtgever, een natuurlijk of rechtspersoon is die aan RouwdrukwerkOnline mondeling, telefonisch, per mail of op enige andere wijze opdracht heeft gegeven tot levering van producten of diensten zoals RouwdrukwerkOnline deze kenbaar maakt op de website en applicatie van www.Rouwdrukwerkonline.nl

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

RouwdrukwerkOnline v.o.f. 

Nieuwstraat 17

5371 AH Ravenstein

 

Telefoonnummer 0486 436756

www.rouwdrukwerkonline.nl

www.rouwdrukwerkonline.com

www.rouwdrukwerkonline.be 

info@rouwdrukwerkonline.nl 

 

BTW: 823234150B01

IBAN: NL75RABO0303065990

KvK-nummer: 51350440

 

Artikel 3: Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en RouwdrukwerkOnline gesloten overeenkomsten. De voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Levering

a) De door RouwdrukwerkOnline opgegeven levertijden zijn indicatief. RouwdrukwerkOnline streeft er naar om deze levertijden te halen maar stelt zich niet verantwoordelijk indien levertijden niet worden behaald door overmacht van derden, stroomstoringen, machine-uitval en printerstoringen. Indien een probleem zich voordoet zal RouwdrukwerkOnline zijn uiterste best doen om de gewenste levertijden alsnog te behalen.

b) Leveringen via printing-on-demand vinden uitsluitend plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen.

c) De levering van de producten geschiedt als deze gereed zijn voor verzending aan koper. In principe wordt het product door koper afgehaald bij een printpunt van RouwdrukwerkOnline tenzij anders is overeengekomen. PDF-producten worden digitaal verzonden.

 

Artikel 5: Reclames en aansprakelijkheid

a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Bij gebreken, dient hij RouwdrukwerkOnline daarvan direct op de hoogte te stellen, het zij mondeling of schriftelijk via de mail. Indien de koper dit verzuimt dan vervalt de aansprakelijkheid van RouwdrukwerkOnline.

b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft RouwdrukwerkOnline het recht om een gedegen oplossing aan te bieden waarin beide partijen zich in kunnen vinden. Indien het product door de koper wordt afgekeurd door het feit dat de koper, ondanks de disclaimers van RouwdrukwerkOnline, foutieve teksten heeft ingevoerd kan RouwdrukwerkOnline niet aansprakelijk worden gesteld. De eventuele kosten voor herdruk worden aan de koper direct doorberekend. RouwdrukwerkOnline zal er alles aan doen om de fout te herstellen en te herdrukken. RouwdrukwerkOnline kan in dit geval geen garantie afgeven dat de tijdslimiet zal worden behaald.

c) De koper is ten alle tijden verplicht om het gewenste product af te nemen en de bijbehorende faktuur te voldoen. Eventuele reclames zal door RouwdrukwerkOnline worden bekeken en beoordeeld.

 

Artikel 6: Prijs

Prijzen voor de consument zijn terug te vinden op de website van RouwdrukwerkOnline. Alle getoonde prijzen zijn adviesprijzen en zijn exclusief BTW tenzij anders is vermeld. RouwdrukwerkOnline is gerechtigd opgegeven prijzen te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta, prijzen van toeleveranciers, materiaalkosten, verzendkosten, loonkosten, overheidsbelastingen of distributeurs daartoe aanleiding mochten geven. Kortingen die door RouwdrukwerkOnline aan koper worden verleend staan op zichzelf en koper kan zich nimmer het recht vervaardigen om bij een volgende koop dezelfde korting af te dwingen bij RouwdrukwerkOnline tenzij anders is vermeld. Aanbiedingen die door RouwdrukwerkOnline worden aangeboden staan op zichzelf en de koper kan zich het recht niet veroorloven om bij aankoop van hetzelfde product buiten de aanbiedingstermijn het product voor dezelfde prijs aan te schaffen. Indien koper maatwerk wenst, dan zullen andere prijzen gehanteerd gaan worden die op aanvraag aan koper door RouwdrukwerkOnline wordt overhandigd. 

 

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

a) RouwdrukwerkOnline kent betalingsvormen waaronder iDEAL, Giro en directe bankoverschrijving.

b) Consument kan uitsluitend producten bestellen en betalen via iDEAL. Mocht RouwdrukwerkOnline hier andere betalingsvormen aan koppelen dan zal dit tijdig bekend worden gemaakt op de website van RouwdrukwerkOnline.

c) Kopers zoals uitvaartondernemingen, uitvaartbegeleiders, 

uitvaartverenigingen en andere aanverwanten bedrijven kunnen beschikken over betalingsvormen als iDEAL, Giro en bankoverschrijving. Tenzij anders is overeengekomen dient de koper, behorend tot de groep die onder (c) is weergegeven, de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien (14) dagen na levering op de door RouwdrukwerkOnline aangegeven rekening. Eventuele kortingen zijn hierin opgenomen.

d) RouwdrukwerkOnline heeft het recht over haar vordering na veertien dagen, een herinnering via mail en een aanmaning per post een rente in rekening te brengen van 5% per maand. Ten alle tijden zal RouwdrukwerkOnline, bij een betalingsachterstand overgaan tot een dialoog om zo tot een betalingsafspraak te komen.

e) Indien RouwdrukwerkOnline, na het verstrijken van de betalingstermijn en dialoog, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van 25 Euro aan administratiekosten verschuldigd.

f) Indien RouwdrukwerkOnline haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 14% van de vordering van RouwdrukwerkOnline, met een minimumbedrag van 65 Euro.

g) Van de door de koper gedane betalingen worden eerst alle verschuldigde rente en kosten voldaan. Pas na het voldoen van deze bedragen wordt enige betaling in mindering van de hoofdsom gebracht.

h) Indien bestelde product niet door koper wordt afgehaald maar door koper wordt verzocht het product per koerier te bezorgen, dan worden hier extra kosten in rekening gebracht.

i) Indien koper van mening is dat een ontvangen factuur of factuuroverzicht niet klopt, dient de koper dit binnen acht dagen na ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd aan ons te melden. Bij gebreke daarvan zal tussen ons worden uitgegaan van de juistheid van onze facturen en factuuroverzichten, behoudens door u te leveren tegenbewijs.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrecht

RouwdrukwerkOnline is de geestelijke vader van het door RouwdrukwerkOnline ontwikkelde en gevoerde applicatie, internetsysteem, website en alle door RouwdrukwerkOnline gemaakte beelden, zowel fotografisch als illustratief. Het eigendomsrecht is volledig in handen van RouwdrukwerkOnline. Het is de koper daarom nooit toegestaan onze producten te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, of om de merknamen die daarop voor komen ongevraagd te gebruiken. Misbruik hiervan door koper of derden is strafbaar en koper of derden zullen door RouwdrukwerkOnline juridisch aansprakelijk worden gesteld. Op alle afbeeldingen van Rouwdrukwerkonline zowel fotografisch als illustratief, berust het eigendom- en/of gebruikersrecht bij RouwdrukwerkOnline. De koper heeft alleen het recht om hiervan gebruik te maken bij het bestellen van een product via de applicatie van RouwdrukwerkOnline. Indien de koper een PDF-product besteld krijgt hij het gebruiksrecht over het aantal afdrukken wat hij opgeeft bij het bestellen van een PDF-product.  De koper wordt bij schending of misbruik hiervan juridisch aansprakelijk gesteld waarna een boeteclaim volgt. RouwdrukwerkOnline kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke juridische claims die voortvloeien uit het onechtelijk gebruik van teksten en afbeeldingen die de koper of gebruiker zelf heeft geplaatst en niet afkomstig zijn uit een van de  beeldbanken van RouwdrukwerkOnline. Dit geldt ook voor teksten en gedichten die onder beheer staan van RouwdrukwerkOnline. 

 

Artikel 9: Eigen afbeeldingen

RouwdrukwerkOnline werkt met eigen afbeeldingen en beeldbanken. Alle afbeeldingen zowel fotografisch als illustratief zijn weergegeven in een resolutie van 300 dpi/cmyk. Daardoor zijn ze van hoge kwaliteit en leveren een goed eindresultaat voor iedere druk- of printtechniek. Afbeeldingen die door koper in het systeem van RouwdrukwerkOnline worden geplaatst worden door het systeem automatisch omgerekend en weergegeven in 300 dpi. Naarmate de geplaatste afbeelding wordt vergroot, wordt de resolutie lager en de kwaliteit dus minder. Daarom hebben wij de ondergrens op 200 dpi bepaald, zodat het eindresultaat acceptabel blijft. 

 

Artikel 10: Communicatie

Voor verkeerde danwel vertraagde zending of verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van enig middel in het communicatieverkeer tussen koper en RouwdrukwerkOnline, dan wel tussen RouwdrukwerkOnline en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en RouwdrukwerkOnline, is RouwdrukwerkOnline op geen enkele manier aansprakelijk. 

 

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RouwdrukwerkOnline in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door koper dit schriftelijk mee te delen, zonder dat RouwdrukwerkOnline gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 12: Precedentwerking

Wanneer door RouwdrukwerkOnline gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dan onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laat gelden op grond van het feit dat RouwdrukwerkOnline deze leveringsvoorwaarden soepel toepast.

 

Artikel 13: Verantwoordelijkheid

RouwdrukwerkOnline draagt verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de applicatie, de kwaliteit van de daarin aangeboden afbeeldingen en de geleverde PDF-bestanden. RouwdrukwerkOnline kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden door fouten of tekortkomingen van toedoen door derden of toeleveranciers.

 

Artikel 14: Zet-, druk- of andere proeven en afwijkingen

De koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek ontvangen drukproeven te controleren op eventuele zetfouten en tekortkomingen. RouwdrukwerkOnline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen, fouten en gebreken die door de koper zelf zijn aangebracht en onopgemerkt zijn gebleven. Goedkeuring van de proeven door koper wordt door RouwdrukwerkOnline als accoord gezien en zal vervolgens het gekozen product leveren onder de leveringsvoorwaarden van RouwdrukwerkOnline zoals staat beschreven. Om nog meer aandacht hieraan te geven heeft RouwdrukwerkOnline een aantal disclamers in de applicatie verwerkt zodat de koper er nog eens extra op wordt gewezen dat extra controle de kans op fouten of gebreken verminderd. RouwdrukwerkOnline  kan niet garanderen dat de kleuren op de scherm computer van de koper 100% overeenstemmen met de proef (PDF) of de uiteindelijke afdruk op papier. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst of het claimen van een schadevergoeding. Het kan voor komen dat er een tekort aan producten van een soort wordt geleverd. Wettelijk gezien mag er een verschil van 10% zijn.  Het meerdere of mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend met de koper. Door het feit dat RouwdrukwerkOnline digitale online persoonlijk gerelateerde producten verkoopt is teruggave of product op zicht niet mogelijk na en bij  aankoop door koper. Indien koper door middel van akkoordknop het product heeft besteld is de koop door koper hiermee bevestigd, gesloten en zo ook bekrachtigd. Om de koper hier extra op te wijzen is er een disclaimer aan toegebracht zodat de koper 2x er wordt opgewezen dat bij akkoord de koop is gesloten conform de leveringsvoorwaarden. Indien koper hierna toch besluit om zijn opdracht te annuleren dan zal 50% van het totaalbedrag worden ingehouden als niet voorzienbare kosten.

 

Artikel 15: Partners printpunten drukpunten

RouwdrukwerkOnline is een partnerschap aangegaan met diverse printshops/drukkerijen die printwerk verrichtten via het applicatiesysteem van RouwdrukwerkOnline. RouwdrukwerkOnline gaat er vanuit dat alle vestigingen van betreffende zakenpartners hoogwaardige kwaliteit kleurenprintwerk leveren. RouwdrukwerkOnline en alle aangesloten printpunten zullen hun uiterste best doen om deze kwaliteitsnorm te behalen. Echter kan beide partijen hier niet aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat het om overmacht gaat, bijvoorbeeld door stroomuitval, machine-uitval of materiaalpech of door gebreke van toeleveranciers. Beide partijen kunnen ook niet garanderen dat de kleuren op de computer van de koper 100% overeenkomt met de kleuren van proeven, PDF-bestanden en de uiteindelijke afdruk op papier. De leveringsvoorwaarden van de gekozen printpunten zijn niet van toepassing op kopers van RouwdrukwerkOnline. 

 

Artikel 16: PDF-bestanden

RouwdrukwerkOnline levert via het applicatiesysteem ook drukwerkklare PDF-bestanden waarmee men gelijk een product kan printen of drukken. Deze bestanden zijn genormeerd voor ongestreken papiersoorten. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat op geheel andere papiersoorten de afdruk optimaal zal zijn. Verder zijn de PDF-bestanden gericht op  eenmalig gebruik van de koper. Het is juridisch onwettig om deze PDF-bestanden of een gedeelte hiervan

 

Artikel 17: Disclaimers

RouwdrukwerkOnline stelt op diverse plaatsen in het applicatiesysteem verschillende disclaimers in zodat koper diverse keren wordt gewaarschuwd of er op wordt gewezen dat hier extra aandacht nodig is voor koper. De door RouwdrukwerkOnline ingestelde disclaimers moeten fouten of tekortkomingen in het eindproduct doen voorkomen. Echter sluit RouwdrukwerkOnline niet uit dat koper fouten over het hoofd ziet. Koper en opdrachtgever blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het invoeren van teksten, afbeeldingen, keuze van het product en de bestelling hiervan.  RouwdrukwerkOnline kan hierdoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 18: Maatwerk

RouwdrukwerkOnline voert naast de aangeboden producten op de website van RouwdrukwerkOnline ook de mogelijkheid aan koper om maatwerk te leveren. Offertes en prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.  

 

Artikel 19: Helpdesk

RouwdrukwerkOnline heeft ter ondersteuning voor kopers, opdrachtgevers, leveranciers en medeleveranciers  die werken met de applicatie een helpdesk ontwikkeld. Bij vragen of calamiteiten kan men contact opnemen met de helpdesk zowel telefonisch, fax als per email.  

 

Artikel 20 - Slotbepaling

Ook na het eindigen van de relatie tussen koper en leverancier blijven de bepalingen uit deze verkoopvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden van kracht. Indien enige bepaling in deze verkoopvoorwaarden of in een tussen koper en leverancier gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen u en wij ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen der wet mogelijk handelen met inachtneming van het doel en de strekking van die bepaling. Bij conflictsituaties zal naast de leveringsvoorwaarden van RouwdrukwerkOnline ook de leveringsvoorwaarden van de grafische industrie tegen het licht worden gehouden om zo tot oplossing te komen. 

 

Copywright RouwdrukwerkOnline 2015